Regulamin AquaBobas

Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania AquaSzkoła – AquaBobas

1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach AquaBobas prowadzonych przez AquaSzkołę jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Wpłaty dokonać można kartą płatniczą lub w formie gotówkowej w kasie AquaParku Reda, faktury wystawiane będą na życzenie klienta.

2. Korzystanie z zajęć umożliwia posiadanie karty wejścia. Karta jest ważna wyłącznie w podanym okresie i upoważnia do udziału w zajęciach zorganiozwanych w ustalonym terminie: tj. dzień tygodnia i godzina. a) W przypadku wykupienia karty wstępu na zajęcia AquaBobas – w koszt karty wliczono wejście do Aquaparku zarówno dla jednego uczestnika, jak i jednego opiekuna ( osoba pełnoletnia ). Czas lekcji z instruktorem wynosi: od 30 do 45 min. Natomiast łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do wyjścia z Aquaparku wynosi: 105 min. b) Po przekroczeniu przewidzianego czasu dla uczestnika zajęć bądź jego opiekuna, naliczona zostanie opłata dodatkowa, tj. 0,50 zł/1min/osoby.

3. Aktualną kartę należy okazywać każdorazowo w kasie Aquaparku w zamian za kluczyki do szafki.

4.Uczestnikom biorącym udział w bieżącym cyklu rozliczeniowym ( połowa semestru/ semestr )przysługuje pierwszeństwo udziału w kolejnym cyklu zajęć, jednakże: a) Warunkiem uczestnictwa w kolejnym cyklu jest dokonanie wpłaty na ostatnich zajęciach przed rozpoczęciem następnego cyklu. Jedynie wtedy AquaSzkoła gwarantuje zarezerwowanie uczestnikowi miejsca w grupie. b) W przypadku rezygnacji z kolejnego cyklu, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu karty wstępu na ostatnich zajęciach – poprzedzających nowy cykl. c) Brak zwrotu karty na ostatnich zajęciach danego cyklu, a ewentulny powrót uczestnika w trakcie kolejnego cyklu zobowiązuje posiadacza karty do poniesienia pełnych kosztów za bieżący cykl rozliczeniowy.

5. Za niewykorzystane i opuszczone zajęcia grupowe, nie przewiduje się zwrotu gotówki. Niedopuszczalne jest także przekazanie karty innemu uczestnikowi niż wskazana osoba – uczestnik zajęć. a) AquaSzkoła nie przewiduje możliwości odrabiania i przenoszenia na inny termin opuszczonych zajęć przez uczestnika. b) W przypadku braku możliwości stawienia się uczestnika na zajęciach dopuszczalne jest wykorzystanie opuszczonych zajęć w formie wejścia na teren Aquaparku – przez uczestnika i jego piekuna każdorazowo na 105 min w wybranych dniach – z wyłączeniem weekendów i świąt w godzinach 9 – 21:00 w terminie ważności karty AquaBobas.

6. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

7. Zajęcia odbywają się na basenie pływackim, głębokość 90cm – 135cm.

8. Zajęcia obywają się w grupach do 10 osób.

9. Rodzic/opiekun uczestnika zajęć AquaBobas zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w zajęciach wraz z podopiecznym.

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania: stroju kąpielowego, klapek, ręcznika.

11. Zajęcia mogą być poprowadzone przez innego instruktora niż ustalony w grafiku.

12. Zajęcia mogą być przełożone lub odwołane przez dyrekcję Aquaparku; ewentualne przerwy będą odrabiane w innym terminie.

13. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć, odpowiedzialność ponoszą instruktorzy/trenerzy pływania; Jednakże za bezpieczeństwo dzieci w szatni i na terenie Aquaparku odpowiedzialność ponoszą opiekunowie uczestników.

15. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.

16. AquaSzkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione rzeczy na terenie Aquaparku.

17. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do pływania. Za zatajenie lub nieujawnienie informacji o stanie zdrowia i przeciwwskazaniach do uczestniczenia w zajęciach odpowiedzialność ponoszą pełnoletni uczestnicy, a w przypadku dzieci ich opiekunowie prawni lub osoby pod opieką których uczestniczą w zajęciach.

18. AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do dokumentowania postępów uczestników zajęć poprzez wykonywanie zdjęć i filmów z zajęć oraz zamieszczania ich na stronie www.aquaparkreda.pl/ oraz na kanałach społecznościowych Aquaparku.

19. Zapisanie się na zajęcia oraz uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu nauki i doskonalenia pływania AquaSzkoła – AquaBobas oraz regulaminu Aquapark Reda.