Regulamin AquaSzkoła

Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania AquaSzkoła (z dnia 17.01.2017r.)

1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez AquaSzkołę jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Wpłaty dokonać można kartą płatniczą lub w formie gotówkowej w kasie AquaParku Reda, faktury wystawiane będą na życzenie klienta.

2. Korzystanie z zajęć umożliwia posiadanie karty wejścia. Karta jest ważna wyłącznie w podanym okresie i ustalonym terminie: tj. dzień tygodnia i godzina. a) W przypadku wykupienia karty wstępu na zajęcia grupowe dla dzieci – w koszt karty wliczono wejście do Aquaparku zarówno dla jednego uczestnika, jak i jednego opiekuna ( osoba pełnoletnia ). W czasie, gdy dziecko przebywa pod opieką instruktora, jego opiekun może korzystać z pozostałej części Aquaparku. [ Z uwzględnieniem Punktu 14 a,b] Czas lekcji z instruktorem wynosi: 45 min. Natomiast łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do wyjścia z Aquaparku wynosi: 105 min. b) W przypadku wykupienia karty wstępu na zajęcia grupowe dla dorosłych – w koszt karty wliczono wejście do Aquaparku dla jednej osoby dorosłej. Czas lekcji z instruktorem wynosi 45 min + 15 min (czas techniczny). Łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do wyjścia z Aquaparku wynosi: 60 min. c) W przypadku wykupienia karty wstępu na zajęcia indywidualne – czas lekcji z instruktorem wynosi 45 min. Natomiast łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do wyjścia z Aquaparku wynosi: 105 min. W przypadku, gdy posiadczem karty wejścia na zajęcia indywidualne jest dziecko – uczestnik zajęć, w koszt jego karty wliczono wejście do Aquaparku dla jednego opiekuna ( osoba pełnoletnia ). W czasie, gdy dziecko przebywa pod opieką instruktora, jego opiekun może korzystać z pozostałej części Aquaparku. Łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do wyjścia z Aquaparku wynosi: 105 min. d) Po przekroczeniu przewidzianego czasu dla uczestnika zajęć bądź jego opiekuna, naliczona zostanie opłata dodatkowa, tj. 0,50 zł/1min/osoby.

3. Aktualną kartę należy okazywać każdorazowo w kasie Aquaparku w zamian za kluczyki do szafki.

4. Uczestnikom biorącym udział w bieżącym cyklu rozliczeniowym (połowa semestru/semestr) przysługuje pierwszeństwo udziału w kolejnym cyklu zajęć, jednakże: a) Warunkiem uczestnictwa w kolejnym cyklu jest dokonanie rezerwacji w formie wpłaty na ostatnich zajęciach przed rozpoczęciem następnego cyklu. Jedynie wtedy AquaSzkoła gwarantuje zarezerwowanie uczestnikowi miejsca w grupie. b) W przypadku rezygnacji z kolejnego cyklu, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu karty wstępu na ostatnich zajęciach – poprzedzających nowy cykl. c) Brak zwrotu karty na ostatnich zajęciach danego cyklu, a ewentulny powrót uczestnika w trakcie kolejnego cyklu zobowiązuje posiadacza karty do poniesienia pełnych kosztów za bieżący cykl rozliczeniowy.

5. Za niewykorzystane i opuszczone zajęcia, nie przewiduje się zwrotu gotówki. Niedopuszczalne jest także przekazanie karty innemu uczestnikowi niż wskazana osoba – uczestnik zajęć. a) AquaSzkoła nie przewiduje możliwości odrabiania i przenoszenia na inny termin opuszczonych zajęć przez uczestnika. b) W przypadku braku możliwości stawienia się uczestnika na zajęciach dopuszczalne jest wykorzystanie wejścia na teren Aquaparku przez jedną osobę pełnoletnią w danym dniu na: 105 min (dotyczy karty wejścia wykupionej dla dziecka), 60 min (dotyczy karty wejścia wykupionej dla osoby dorosłej). c) Dla posiadaczy karty wstępu na zajęcia indywidualne, możliwe jest odrabianie maksymalnie dwóch opuszczonych zajęć uprzednio zgłoszonych, najpóźniej dzień przed zajęciami. W przypadku niezgłoszenia przybycia na zajęcia, nie będzie możliwości odrobienia i przeniesienia zajęć na inny termin.

6. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

7. Zajęcia odbywają się na basenie pływackim, głębokość 90cm – 135cm.

8. Zajęcia obywają się w grupach do 7 osób.

9. Rodzic/opiekun uczestnika zajęć w wieku do 4 lat zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w zajęciach wraz z podopiecznym.

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania: stroju kąpielowego, klapek, ręcznika i okularów pływackich.

11. Zajęcia mogą być poprowadzone przez innego instruktora niż ustalony w grafiku.

12. Zajęcia mogą być przełożone lub odwołane przez dyrekcję Aquaparku; ewentualne przerwy będą odrabiane w innym terminie.

13. Zajęcia indywidualne odbywają się na torze bez rezerwacji.

14. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć, tj. lekcji 45 min odpowiedzialność ponoszą instruktorzy/trenerzy pływania; jednakże: a) w przypadku, gdy dziecko – uczestnik zajęć potrzebuje skorzystać z toalety w czasie trwania zajęć – instruktorzy i pracownicy Aquaparku nie wychodzą z dziećmi do toalety i wówczas opiekunowie zobowiązani są do odebrania i zaprowadzenia dziecka do toalety. W przypadku nie stawienia się opiekuna, a pilnej potrzeby skorzystania z toalety przez uczestnika – instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za samowolne opuszczenie zajęć i oddalenie się przez uczestnika. b) za bezpieczeństwo dzieci w szatni i na terenie Aquaparku odpowiedzialność ponoszą opiekunowie uczestników.

15. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.

16. AquaSzkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione rzeczy na terenie Aquaparku.

17. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do pływania. Za zatajenie lub nieujawnienie informacji o stanie zdrowia i przeciwwskazaniach do uczestniczenia w zajęciach odpowiedzialność ponoszą pełnoletni uczestnicy, a w przypadku dzieci ich opiekunowie prawni lub osoby pod opieką których uczestniczą w zajęciach.

18. AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do dokumentowania postępów uczestników zajęć poprzez wykonywanie zdjęć i filmów z zajęć oraz zamieszczania ich na stronie www.aquaparkreda.pl/ oraz na portalach społecznościowych Aquaparku.

19. Zapisanie się na zajęcia oraz uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu nauki i doskonalenia pływania AquaSzkoła oraz regulaminu Aquapark Reda.