Regulamin Aquaszkoła

REGULAMIN ZAJĘĆ

AquaSzkoła

Przedmiotem regulaminu jest świadczenie przez Organizatora usług polegających na prowadzeniu zorganizowanych zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz innego rodzaju zajęć sportowo-rekreacyjnych.

§ 1 DEFINICJE:

Organizator – AquaSzkoła - Szkoła Pływania prowadząca zajęcia na terenie Aquaparku w Redzie. Dane kontaktowe:  Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie sp. z o o, ul. Tatrzańska 10, 81-313 Gdynia, Dane do korespondencji: Aquapark Reda, ul. Morska 5, 84-240 Reda, adres e-mail: aquaszkola@aquaparkreda.pl

Usługodawca – Organizator;

Usługobiorca – osoba pełnoletnia zawierająca umowę o korzystanie z usług na swoją rzecz lub na rzecz małoletniego jako rodzic lub jego opiekun prawny; Usługobiorcą jest również    osoba    pełnoletnia,    korzystająca    ze     Strony  i zamieszczonego na niej Panelu rezerwacji w celu dokonania Rezerwacji on-line;

Uczestnik – osoba uprawniona do skorzystania z usług znajdujących się w Ofercie AquaSzkoły na podstawie Umowy o korzystanie z usług, zawartej przez nią lub przez jej opiekuna prawnego, której stan zdrowia pozwala na korzystanie z Zajęć;

Oferta – zbiór usług oferowanych klientom przez Organizatora; Oferta dostępna jest na Stronie i w punkcie informacji; Oferta może być zmienna w czasie; Oferta stanowi  wyłącznie reklamę mającą na celu zaproszenie i zachęcenie klientów do zawarcia Umowy o korzystanie z usług; Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

Zajęcia – usługa dotycząca organizacji oraz prowadzenia nauki i doskonalenia pływania oraz innego rodzaju aktywności sportowo-rekreacyjnych znajdująca się w Ofercie Organizatora, którą zainteresowany jest klient, lub co do której została zawarta Umowa o korzystanie;

Opłata – wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu realizacji usług świadczonych na rzecz Usługobiorcy;

Okres obowiązywania oferty – okres, w trakcie którego Organizator oferuje możliwość skorzystania z Zajęć;

Umowa o korzystanie z usług / Umowa – umowa zawierana na czas określony, wskazany w treści Umowy pomiędzy Usługobiorcą, który dokonał Rezerwacji on-line oraz uiścił Opłatę, a Organizatorem w zakresie świadczenia przez Organizatora usług Zajęć; warunki Umowy o prowadzenie Zajęć określa Regulamin i treść Rezerwacji on-line; momentem zawarcia Umowy jest dokonanie Opłaty gotówką lub kartą w punkcie informacji wedle wyboru Usługobiorcy.

Rezerwacja on-line – usługa rezerwacji miejsca na Zajęcia realizowana drogą elektroniczną za pomocą Panelu rezerwacji;

Panel rezerwacji – elektroniczny formularz dostępny na Stronie;

Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem:  https://www.aquaparkreda.pl/aquaszkola oraz jej podstrony;

Aquapark – zespół basenów, w tym basen sportowy 6torowy, basen pływacki 4torowy oraz wydzielona część basenu na „Zamku”, których lokalizacja określona jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu;

Punkt informacji  – obsługa Organizatora, znajdująca się na parterze w Aquapark Reda, ul. Morska 5.

Lokalizacja – basen wskazany przez Usługodawcę w trakcie dokonywania Rezerwacji on-line, w którym świadczona będzie usługa Zajęć;

Instruktor/trener – pracownik Organizatora działający w Aquapaparku i w imieniu Organizatora prowadzący Zajęcia oraz sprawujący opiekę nad Uczestnikami podczas zajęć;

Osoby działające w imieniu Organizatora – Organizator, pracownicy i współpracownicy Organizatora, w tym Instruktorzy;

Regulamin – niniejszy regulamin Zajęć w Obiektach, stanowiący wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego,        zawieranej         pomiędzy         Usługobiorcą a Usługodawcą o zorganizowanie Zajęć;

Dane   kontaktowe   –   dane   Usługodawcy   do   kontaktu   z Usługodawcą: adres poczty elektronicznej: aquaszkola@aquaparkreda.pl adres korespondencyjny: Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie, ul. Morska 5, 84-240 Reda, z dopiskiem „AquaSzkoła”.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STRONY

1.    Organizator posiada uprawnienia do korzystania ze Strony, w tym posiada uprawnienie do domeny internetowej, majątkowe prawa autorskie do Strony, a także do wzorców, formularzy, logotypów, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób wskazany w treści Regulaminu    lub    w    sposób    ustalony    indywidualnie   z Organizatorem.

2.    Strona jest udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie treści reklamowych.

§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.    Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi świadczone drogą elektroniczną:

a.     udostępnianie Strony i jej podstron – poprzez tworzenie Strony i jej podstron oraz umieszczenie ich w sieci Internet tak, aby każdy zainteresowany Usługobiorca mógł uzyskać dostęp do ich zawartości;

b.   udostępnianie Usługobiorcy możliwości rezerwacji Zajęć za pośrednictwem Strony – poprzez udostępnienie formularza rezerwacyjnego.

2.  W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

a.     posiadanie dostępu do sieci Internet;

b.    posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;

c.     posiadanie aktywnego konta e-mail.

3.  Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

4.   Zakazuje     się     Usługobiorcy      dostarczania      treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

a.     naruszających dobre imię osób trzecich;

b.     naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;

c.     naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;

d.     stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;

e.    namawiających do  jakichkolwiek  działań  niezgodnych  z prawem.

5.    W przypadku nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługobiorca możne złożyć reklamację poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: bok@aquaparkreda.pl    Reklamacja    powinna    zawierać:    imię   i nazwisko Usługobiorcy oraz opis okoliczności stanowiących podstawę   reklamacji.   Reklamacje   będą    rozpatrywane w terminie  14  dni   od   daty   doręczenia   Usługodawcy.   O rozstrzygnięciu  Usługobiorca  zostanie  poinformowany w formie wiadomości elektronicznej.

§ 4 DOKONANIE REZERWACJI ON-LINE, ZAWARCIE UMOWY

1.    Oferta dostępna jest na Stronie oraz w punkcie informacji.

2.     Usługodawca świadczy Usługi w terminach i w zakresie określonych w Ofercie.

3.  Oferta obejmuje zajęcia z zakresu nauki i doskonalenia pływania oraz innego rodzaju zajęć sportowo-rekreacyjnych.

4.     Usługobiorca dokonuje Rezerwacji on-line poprzez formularz elektroniczny dostępny na Stronie i właściwy dla Zajęć wybranych przez Usługobiorcę.

5.     Dokonując Rezerwacji on-line Usługobiorca wskazuje:

a.          imię i nazwisko Usługobiorcy;

b.          imię i nazwisko Uczestnika;

c.          datę urodzenia Uczestnika;

d.          kontaktowy adres e-mail Usługobiorcy;

e.          kontaktowy numer telefonu Usługobiorcy;

f.           wybrany termin Zajęć (spośród wskazanych w Ofercie).

6.   Rezerwacja    on-line    zostaje    skutecznie    dokonana w momencie otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e- mail potwierdzającej przyjęcie Rezerwacji on-line.

7.    Wiadomość potwierdzająca przyjęcie Rezerwacji on-line zawierać będzie podsumowanie złożonej Rezerwacji on-line, informację dotyczącą wybranych Zajęć, lokalizację zajęć i terminu dokonania Opłaty.

8.    Na skutek dokonania Rezerwacji on-line, Organizator dokonuje blokady miejsca dla Uczestnika w terminach wskazanych zgodnie z treścią § 4 ust. 5 lit. f) powyżej, od dnia dokonania Rezerwacji on-line do dnia wyznaczonego jako ostatni dzień terminu płatności Opłaty.

9.   Umowa o korzystanie z Usług zostaje zawarta:

W momencie dokonania płatności gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez terminal płatniczy w punkcie informacji na dane podane w potwierdzeniu rezerwacji.

10.  Umowa o korzystanie z usług zostaje zawarta na okres jednego semestru (dotyczy oferty w danym roku szkolnym) lub jednego turnusu (dotyczy Wakacyjnej szkoły pływania), chyba że co innego wynika z z treści wiadomości potwierdzającej złożenie Rezerwacji on-line, w związku z czym Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez ten okres, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty z tytułu świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez okres obowiązywania Umowy.

11.  Uprawnienia wynikające z Umowy zawartej na rzecz Uczestnika mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby  bez pisemnej zgody Usługodawcy.

12.  Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest otrzymanie paragonu lub faktury podczas Opłaty za Zajęcia.

13.  Organizator nie jest zobowiązany do potwierdzenia Rezerwacji on-line, jeżeli nie będzie miał obiektywnej możliwości przyjęcia danego Uczestnika na Zajęcia, m.in.z powodu zbyt dużej ilości chętnych. W tej sytuacji Organizator poinformuje Usługobiorcę w formie wiadomości e-mail o braku potwierdzenia dokonania Rezerwacji on-line.

14.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieutworzenia grupy (odstąpienia od Umowy), w sytuacji, w której ilość zapisów na Zajęcia jest mniejsza niż 50 % planowanej wielkości grupy. W takim przypadku Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą proponując inny termin zajęć w grupie o podobnym poziomie trudności, dedykowanej wiekowi Uczestnika. W przypadku niezdecydowania się na uczestnictwo w zaproponowanych zajęciach, uiszczone opłaty podlegają zwrotowi na rzecz Usługobiorcy w pełnej wysokości.

§5 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH

1. Uczestnikiem zajęć może być:

a.  osoba dorosła lub osoba do 18 r.ż., na rzecz której rodzic lub opiekun prawny zawarł Umowę. W odniesieniu do niektórych zajęć, warunkiem uczestnictwa niezbędne jest sprawowanie opieki przez rodzica lub opiekuna prawnego.

b.  Z  uwagi na specyfikę prowadzonych zajęć i konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji - w przypadku osób posiadających niepełnosprawności fizyczne lub psychiczne, możliwość skorzystania z zajęć jest ustalana w drodze indywidualnych uzgodnień pomiędzy Uczestnikiem/Usługobiorcą, a Usługodawcą.

2. Uczestnikiem może być osoba, której stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Zajęciach.

3. Korzystanie z zajęć możliwe jest na podstawie imiennej karty wejścia - karnetu. Karnet upoważnia do wejścia na zajęcia wyłącznie uczestnika zajęć zidentyfikowanego na podstawie zdjęcia zrobionego do profilu w punkcie Informacji Aquaparku, bądź każdorazowo na podstawie osobistego dokumentu ze zdjęciem.

4. Uprawnienie Uczestnika do uczestniczenia w Zajęciach jest również weryfikowane poprzez sprawdzenie listy obecności przez Instruktora. Obecność/ nieobecność Uczestnika są odnotowywane w prowadzonej liście obecności.

5. Harmonogram zajęć, kalendarz zajęć oraz Cennik dostępne są na Stronie.

6. Karnet umożliwia wejście na zajęcia w podanym okresie i ustalonym terminie: tj. dzień tygodnia i godzina. Cena karnetu ustalana jest wg obowiązującego w danym roku cennika i harmonogramu. Cena może różnić się w zależności od wybranego dnia tygodnia. Termin ważności określony jest na podstawie kalendarza zajęć AquaSzkoły, dostępnego na Stronie, tj.:

a.  W przypadku wykupienia semestralnej karty wstępu na zajęcia grupowe AquaSzkola/AquaBobas/AquaTriathlon  - oraz zajęcia indywidualne termin ważności karnetu ustala się do końca danego semestru.

b. W przypadku wykupienia dwutygodniowej karty wstępu na Wakacyjną Szkołę Pływania termin ważności karnetu wynosi do końca danego turnusu,  obejmującego dwa tygodnie zajęć od poniedziałku do piątku.

7.  Cena karnetu semestralnego nabywanego w trakcie trwania semestru jest pomniejszana o wartość zajęć, które już się odbyły. Nie dotyczy to osób, które zadeklarowały swój udział w zajęciach przed lub w momencie rozpoczęcia semestru i nie pojawiły się na nich.

8. Rodzaje karnetów:

a.    AquaBobas

b.    AquaSzkoła

c.     AquaTriathlon

d.   AquaSzkoła Indywidualne zajęcia: 1 na 1 (jeden uczestnik i jeden instruktor) lub 2 na 1 (dwoje uczestników i 1 instruktor).

e.   Wakacyjna Szkoła Pływania.

9. Uczestnik jest zobowiązany do stawienia się na terenie Aquaparku z wyprzedzeniem pozwalającym na punktualne stawienie się na Zajęciach, tj. z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania się do Zajęć w szatni, w szczególności zmianę stroju, itp.

10. Usługobiorca zobowiązany jest do informowania Osób działających w imieniu Organizatora, o wszelkich przeciwwskazaniach do uczestniczenia w Zajęciach przez siebie samego lub Uczestnika, w szczególności o zdiagnozowanych chorobach, ciąży, urazach.

11. Usługobiorca uczuli małoletniego na konieczność informowania Osób działających w imieniu Organizatora o pogorszeniu samopoczucia Uczestnika w trakcie zajęć.

12. Czas lekcji z instruktorem wynosi do 40 min (AquaSzkoła, Wakacyjna Szkoła Pływania), do 30 min (AquaBobas), do 70 min (AquaTriathlon):

a.  W przypadku wykupienia karty wstępu na zajęcia grupowe AquaSzkoła oraz AquaBobas (dla dzieci) odbywające się zarówno na basenie sportowym 6torowym i na basenie pływackim 4torowym i „Zamku” - w koszt karty wliczono wejście do Aquaparku zarówno dla jednego uczestnika, jak i jednego opiekuna (osoba pełnoletnia). Czas lekcji z instruktorem wynosi: do 40 min (AquaSzkoła), do 30 min (AquaBobas). Natomiast łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do wyjścia z Aquaparku wynosi: 105 min.   W czasie, gdy dziecko przebywa pod opieką instruktora, jego opiekun może korzystać z pozostałej części Aquaparku. Łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do wyjścia z Aquaparku wynosi: 105 min. Zajęcia  Mogą odbywać się zarówno na basenie sportowym i basenie pływackim 4torowym. W przypadku uczestników poniżej 12 r.ż. - obligatoryjne jest wejście opiekuna na obiekt na czas zajęć. W przypadku zajęć AquaBobas - rodzic  aktywnie uczestniczy w zajęciach w wodzie.

b. W przypadku wykupienia karty wstępu na zajęcia indywidualne – czas lekcji z instruktorem wynosi do 40 min. Natomiast łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do wyjścia z Aquaparku wynosi: 105 min. W przypadku, gdy posiadaczem karty wejścia na zajęcia indywidualne jest dziecko – uczestnik zajęć, w koszt jego karty wliczono wejście do Aquaparku dla jednego opiekuna (osoba pełnoletnia). W czasie, gdy dziecko przebywa pod opieką instruktora, jego opiekun może korzystać z pozostałej części Aquaparku. Łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do wyjścia z Aquaparku wynosi: 105 min. Zajęcia ind. Mogą odbywać się zarówno na basenie sportowym i basenie pływackim 4torowym.

c.   W przypadku wykupienia karty wstępu na zajęcia AquaTriathlon- czas lekcji z trenerem wynosi do 70 min. Natomiast łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do wyjścia z AquaParku wynosi:105 min. Wykupienie karty AquaTriathlon jest możliwe dla dorosłych i dzieci od 13 r.ż. i w koszt nie wlicza się pobytu dla opiekuna.

d. W przypadku wykupienia karty wstępu na Wakacyjną Szkołę Pływania - czas lekcji z instruktorem wynosi do 40 min, natomiast łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do momentu wyjścia z Aquaparku wynosi 70 min.  W koszt nie wlicza się wejścia na strefę rekreacyjną Aquaparku. W koszt nie wlicza się pobytu rodzica. Rodzic ma prawo wejść na obiekt nieodpłatnie w celu pomocy/przebrania/wysuszenia Uczestnika zajęć. Rodzic może przebywać nieodpłatnie w zmiennym obuwiu w wyznaczonym miejscu (ławki na terenie Basenu sportowego). Rodzic ma prawo wykupić bilet wstępu aby korzystać ze strefy wodnej wg cennika. W przypadku uczestników poniżej 12 r.ż. - obligatoryjne jest wejście opiekuna na obiekt na czas zajęć.

e.  W przypadku przekroczenia strefy obowiązuje dopłata wg  Cennika Aquapark.

f.   W przypadku, gdy posiadaczem karty wejścia na zajęcia jest osoba pełnoletnia – uczestnik zajęć, w koszt jego karty nie wlicza się pobytu dla opiekuna/osoby towarzyszącej.

g.  W przypadku sytuacji, kiedy osobą towarzyszącą uczestnika zajęć i jego opiekuna - jest dziecko do 12 r.ż. - przysługuje  bilet wstępu do Aquaparku na 105 min w cenie 40zł.  Dzieci towarzyszące w wieku poniżej 3 r.ż. -  wchodzą na obiekt nieodpłatnie. Osoby towarzyszące powyżej 12 r.ż., drugi opiekun itp.- mają możliwość wykupienia biletu wstępu we własnym zakresie wg aktualnego cennika i taryfy Aquaparku.

h. Po przekroczeniu przewidzianego czasu dla uczestnika zajęć bądź jego opiekuna, czy osób towarzyszących naliczona zostanie opłata dodatkowa wg cennika Aquaparku/ za osoby.

i.  W przypadku, gdy uczestnikiem zajęć jest dziecko poniżej 12 r.ż - obowiązkowe jest wejście  rodzica/opiekuna na obiekt na całkowity czas pobytu dziecka.

13. Aktualną kartę należy okazywać każdorazowo w kasie Aquaparku w zamian za opaskę do szafki.

14. Uczestnikom biorącym udział w pierwszym semestrze przysługuje pierwszeństwo udziału w drugim semestrze, jednakże:

a.  Warunkiem uczestnictwa w drugim semestrze jest dokonanie rezerwacji w formie wpłaty na ostatnich zajęciach przed rozpoczęciem drugiego semestru. Jedynie wtedy AquaSzkoła gwarantuje zarezerwowanie uczestnikowi miejsca.

15. Za niewykorzystane i opuszczone zajęcia, nie przewiduje się zwrotu gotówki. Niedopuszczalne jest także przekazanie karty innemu uczestnikowi niż wskazana osoba – uczestnik zajęć.

a.  AquaSzkoła nie przewiduje możliwości odrabiania i przenoszenia na inny termin opuszczonych zajęć przez uczestnika.

b. W przypadku braku możliwości stawienia się posiadacza karty AquaBobas, AquaSzkoła zajęcia grupowe, AquaTriathlon oraz AquaSzkoła zajęcia indywidualne 1:1 i 2:1możliwe jest wykorzystanie wszystkich opuszczonych zajęć w formie wejścia we własnym zakresie na teren Aquaparku od poniedziałku do niedzieli, z wyłączeniem świąt, w terminie ważności karty. Zarówno uczestnik i opiekun lub sam opiekun, każdorazowo na 105 min.

c.  W przypadku braku możliwości stawienia się Uczestnika zajęć Wakacyjnej Szkoły Pływania, nie przewiduje się odrabiania zajęć i przenoszenia na inny termin.

d.   W przypadku posiadania więcej niż jedna zaległych wejściówek z tytułu nieobecności: dopuszcza się wykorzystanie wejściówek jedna po drugiej, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kasjerowi przed wejściem na obiekt (Zarówno uczestnik i opiekun lub sam opiekun, każdorazowo na 105 min). Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania wejściówek w tym samym czasie dla drugiego opiekuna, rodziny, czy grupy.

e.  W przypadku braku możliwości stawienia się Uczestnika na zajęciach - nie ma obowiązku zgłaszania nieobecności.

f.  Dla posiadaczy karty wstępu na zajęcia AquaTriathlon, możliwe jest wykorzystanie opuszczonych zajęć w formie treningu z instruktorem w inne dni, niż wynikają z zakupionego karnetu wg odrębnego kalendarza zajęć AquaTriathlon, dostępnego na stronie. Warunkiem wejścia na te zajęcia, jest dostępność miejsc w danym dniu oraz zbliżony poziom zaawansowania.

16. Zajęcia indywidualne oraz grupowe AquaSzkoła, AquaBobas, AquaTriathlon odbywają się cyklicznie co tydzień, w opcji 1x w tygodniu o stałej porze. Terminy zajęć oraz dni wolne od zajęć określa Kalendarz zajęć dostępny na Stronie.

17.  Zajęcia indywidualne odbywają się na torze bez rezerwacji.

18. Zajęcia prowadzone są na wybranych torach basenu pływackiego oraz basenu pływackiego 4torowego w Kompleksie Aquaparku.

19. Zajęcia grupowe obywają się w liczbie:
a.  do 10 osób (AquaSzkoła, Wakacyjna Szkoła)

b.  do 12 osób (AquaBobas)

c.  do 15 osób (AquaTriathlon)

20. Rodzic/opiekun uczestnika zajęć zobowiązany jest:

a.  wejść na obiekt na całkowity czas pobytu uczestnika zajęć - w wieku do 12 r.ż.

b.  aktywnie uczestniczyć w zajęciach dziecka, które posiada karnet AquaBobas.

21.  Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania: stroju kąpielowego, klapek, ręcznika i okularów pływackich, pieluszki wododpornej (AquaBobas). Czepki są nieobowiązkowe.

22.  Zajęcia mogą być poprowadzone przez innego instruktora niż ustalony w grafiku.

23. AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do wykonania usługi  w innej lokalizacji Aquaparku niż wskazuje rezerwacja.

24.  AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie oraz do zmiany trenera i terminu zajęć.

25.  AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do weryfikowania umiejętności uczestników w czasie trwania semestru oraz zakwalifikowania uczestników do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania.

26.  Zajęcia mogą być przełożone lub odwołane przez dyrekcję Aquaparku; ewentualne przerwy będą odrabiane w innym terminie.

27. Zajęcia odwołane z powodu przerwy technologicznej lub siły wyższej (np. Lockdown), nie podlegają zwrotom. Usługa zostanie przesunięta automatycznie i proporcjonalnie w czasie.

28.  Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć, tj. lekcji w czasie przewidzianym z instruktorem- odpowiedzialność ponoszą instruktorzy/trenerzy pływania; Jednakże AquaSzkoła nie ponosi odpowiedzialności:

a.    w przypadku samowolnego opuszczenia zajęć, wyjścia z wody i oddalenia się od grupy bez zgody instruktora;

b.    w przypadku, gdy dziecko - uczestnik zajęć potrzebuje skorzystać z toalety w czasie trwania zajęć - instruktorzy i pracownicy Aquaparku nie wychodzą z dziećmi do toalety i wówczas opiekunowie zobowiązani są do odebrania i zaprowadzenia dziecka do toalety. W przypadku nie stawienia się opiekuna, a pilnej potrzeby skorzystania z toalety przez uczestnika - instruktorzy nie
ponoszą odpowiedzialności za samowolne opuszczenie zajęć i oddalenie się przez uczestnika.

29.  Za bezpieczeństwo dzieci w szatni i na terenie Aquaparku odpowiedzialność ponoszą opiekunowie uczestników.

30.  Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.

31. AquaSzkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione rzeczy na terenie Aquaparku.

32. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do pływania. Za zatajenie lub nieujawnienie informacji o stanie zdrowia i przeciwwskazaniach do uczestniczenia w zajęciach odpowiedzialność ponoszą pełnoletni uczestnicy, a w przypadku dzieci ich opiekunowie prawni lub osoby, pod opieką których uczestniczą w zajęciach.

33. AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do dokumentowania postępów uczestników zajęć poprzez wykonywanie zdjęć i filmów z zajęć oraz zamieszczania ich na stronie www.aquaparkreda.pl oraz na portalach społecznościowych Aquaparku, na co korzystający z jej  usług wyrażają zgodę. Zgoda ta może zostać cofnięta poprzez wyraźne zastrzeżenie, złożone pracownikowi AquaSzkoły.

34.  AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.

35.  Usługobiorca zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem, Cennikiem, Kalendarzem zajęć, działem “Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi” oraz wszelkimi aktualizacjami udostępnianymi na stronie www.aquaparkreda.pl/aquaszkola

36. AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do telefonowania lub wysyłania sms z powiadomieniami do Usługobiorców wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Usługobiorca zobowiązany jest do czerpania informacji we własnym zakresie, na bieżąco umieszczanych i udostępnianych na stronie internetowej www.aquaparkreda.pl/aquaszkola lub pozyskiwania informacji we własnym zakresie poprzez kontakt mailowy aquaszkola@aquaparkreda.pl

§6 REZYGNACJA Z ZAJĘĆ/ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony.

2. Organizator informuje, że Usługobiorca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy niezwłocznie po realizacji przez Organizatora pierwszych zajęć na rzecz Uczestnika, nie później niż w terminie 3dni od dnia realizacji pierwszych Zajęć. W takim wypadku uiszczone przez Usługobiorcę opłaty związane z umową podlegają zwrotowi na podstawie dowodu zakupu (paragon, fv) usługi na rzecz Usługobiorcy w kwocie pomniejszonej o pierwsze zajęcia.

3. Usługobiorca jest uprawniony do odstąpienia od umowy za okazaniem dowodu zakupu (paragon, fv) w trakcie semestru bez podania przyczyny, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, Usługodawca zaproponuje wówczas voucher kwotowy o  równowartości  części pozostałych środków, tj. liczonych po upływie miesiąca od daty otrzymanego wniosku.  Termin ważności vouchera ustala się na nie dłużej niż rok od daty rozpatrzenia złożonego wniosku. Voucher możliwy jest do wykorzystania na terenie Aquaparku oraz pozostałych strefach wodnych i saunach wg taryf cenowych w danym dniu. Voucher nie może być ponownie wykorzystany na poczet zajęć AquaSzkoły.

4. Wnioski z rezygnacją z zajęć i odstąpieniem od umowy należy kierować na adres mailowy aquaszkola@aquaparkreda.pl

5. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu opłaty zgodnie z harmonogramem, Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia jak również dochodzenia od Usługobiorcy odszkodowania za utrzymywanie miejsca na zajęciach oraz związanego z wynagrodzeniem Instruktorów itp.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW/USŁUGOBIORCÓW

1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Zajęć, tj. Do korzystania z wszystkich świadczeń określonych w Umowie/Ofercie.

2. Uczestnik jest zobowiązany do:

a.    Stosowania się do poleceń Instruktorów.

b.    Przestrzegania regulaminów miejsc, w których odbywać się będą zajęcia.

c.     Nieprzeszkadzania innym uczestnikom w uczestniczeniu w zajęciach.

d.    Nieoddalania się od Instruktorów.

e.    Zachowywania kultury osobistej.

f.      Zachowywania higieny osobistej.

3. W przypadku, w którym zachowanie Uczestnika albo zagraża życiu lub zdrowiu  Uczestnika lub innych uczestników, albo uniemożliwia Instruktorom prowadzenie zajęć, w tym, w przypadku rażącego naruszenia ust.2, Uczestnik może zostać odsunięty od uczestniczenia w zajęciach.

4. Uczestnik może być również odsunięty od uczestniczenia w zajęciach w przypadku z uwagi na swój stan zdrowia w szczególności chorobę, którą mogą zostać zarażeni inni uczestnicy lub zagrażającą bezpieczeństwu i zdrowiu samego uczestnika.

5. W przypadku wskazanym w ust. 3 i 4 powyżej, uznaje się, że do rezygnacji ze świadczenia usługi Zajęć doszło z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W tej sytuacji zajęcia nie podlegają odrabianiu i przesuwaniu na inny termin itp.

6. W przypadku zachowań odbiegających od postanowień ust. 2 powyżej, jednak niestwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia Uczestnika lub innych uczestników, jednakże utrudniających Instruktorom prowadzenie zajęć, Uczestnik może zostać upomniany przez Instruktorów. W przypadku braku poprawy zachowania, Uczestnik będzie upomniany drugi raz, zaś za trzecim razem- Uczestnik poproszony zostanie o wyjście z wody na krótki spoczynek a rodzice niepełnoletnich uczestników otrzymają prośbę o rozmowę wychowawczą.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10 iprzetwarzane są one w celu umożliwienia świadczenia usług. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 (Rodo) - przetwarzanie jest konieczne do wykonywania umowy (świadczenia usług). Osobom , które dane są przetwarzane , przysługuje prawo dostępu do nich, i 5 ich poprawiania, usuwania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi objętej kartą. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod numerem telefonu 58 382 35 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - info@aquaparkreda.pl Zakres przetwarzanych danych obejmuje - imię, nazwisko, płeć, numer telefonu oraz zdjęcie Klienta (uczestnika zajęć).

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zapisanie się na zajęcia oraz uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu nauki i doskonalenia pływania AquaSzkoła oraz regulaminu Aquaparku Reda.
2. Regulamin oraz ewentualne zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości poprzez umieszczenie informacji o wprowadzeniu zmian na Stronie, jak również zostaną opublikowane w ogólnodostępnym miejscu w Aquaparku oraz dostępne „do ręki” w punkcie informacji.

Załącznik nr 1

Zdjęcia lokalizacji zajęć:

A) basen sportowy 6torowy,

B) basen pływacki 4 torowy, „Zamek”

 

A)

 

B)

Partnerzy
StenaLine Semeko GreenLoft